15 Nisan 2010 Perşembe

Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar

Resmi mektup türüdür.
Bilgi verme istekte bulunma şikayette bulunma amaçlarından yazılır.
Kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır.
Şahsi ifadelere yer verilmemelidir.
A4 beyaz çizgisiz kağıda siyah lacivert mürekkepli kalemle yazılmalıdır.
Üstten 1/4 kadar boşluk bırakılmalı. hitap ortalanmalı ve virgülle sonlandırılmalıdır.
Asıl kurumlar büyük harfle alt kurumların sadece baş harfleri büyük yazılmalı ,eğer yer ismi yazılacaksa hitabın sağ altına yazılmalı fakat bu durumda hitap virgülle bitirilmemeli.
Tarih sağ üste sağdan ve üstten eşit boşluklar bırakılarak noktayla ayrılacak şekilde gün ismi içermeyerek yazılmalıdır.
Hitapta kurum kuruluşlara gelen çekim ekleri ayrılmamalı,soldaki boşluk sağdaki boşluk 2-2.5 cm olmalıdır.
İmza anlaşılır olmalı sağ alta atılmalı isim imzanın altında olmalı adres bilgileri sol alt köşeye yazılmalı her kelimenin baş harfi büyük kısaltmalar ilk üç harfi Mah. Cad. Bul şeklinde yazılmalıdır.
Varsa ekler adres ve iletişim bilgilerinin altına yazılmalı (dilekçeye de yazılan sıraya göre iliştirilmelidir.
Üst makama arz ederim.
Alt makama rica ederim
Denk makama bilgilerinize sunulur şeklinde belirtilmelidir.

Okula verilen dilekçe örneği

........ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

........... (BULUNDUGUN SEHRİN YA DA ILCENIN ADINI YAZACAKISN)


Okulunuz .... sınıfı ..... nolu öğrencisiyim.Eski ders programı takibiyle sınıf futbolmaçlarına katılıyordum ama ders programı değişikliği münasebetiyle katılmak istediğim halde katılamıyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

tarih
ad soyad
imza

Tapu tescil davası dilekçesi örneği

……… …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALILAR :

DAVA KONUSU : Medeni Kanunun m. 713 hükmü gereğince olağanüstü zamanaşımı nedeniyle gayrimenkul iktisabı sonucu tescil talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : ………… (……….) TL.-

OLAYLAR :
1. ……… ili ……… ilçesi …….. köyü sınırları içerisinde …… mevkiinde ve ……. Köyü ile …….. Köyü sınırında bulunan yaklaşık … dekar büyüklüğündeki tarla müvekkilim ………..tarafından yaklaşık .. yıldan beri malik sıfatıyla ekilip biçilmektedir. Söz konusu tarla müvekkilimden önce babası ve dedesi tarafından da ekilip biçilmiş ve bu şekildeki kullanım devam etmiştir.
2. Söz konusu tarla üzerinde gerek müvekkilimin dedesi ve babası gerekse müvekkilimin kendisinin zilyetliği hiçbir niza ve fasılaya uğramaksızın çok eskiden beridir devam etmektedir. Tarla bilindiği kadarıyla yaklaşık … yıldan beridir müvekkilimin ataları ve müvekkilimin kendisi tarafından kullanılmakta olup tarlaya ilişkin her türlü vergiler müvekkilim ve onun dedesi ile babası tarafından eksiksiz olarak ödenmiştir.
3. Tescil davamıza konu olan arazinin belediye, hazine ya da üçüncü kişilerle herhangi bir ilgisi de bulunmamaktadır.
4. Olayda Medeni Kanun m. 713 da belirtilen olağan üstü zamanaşımı yoluyla gayrimenkul iktisabının şartları gerçekleşmiş olduğundan iş bu tescil davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 713 ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Vergi kayıtları, Tanık, Keşif, Bilirkişi raporu, Mahalli bilirkişiler ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle Medeni Kanun m. 713 hükmünün şartları gerçekleşmiş olduğundan … ili ……. ilçesi ….. köyü sınırları içerisinde …… mevkiinde bulunan yaklaşık … dekar büyüklüğündeki tarlanın müvekkilim ………….. adına Medeni Kanunun 713. maddesi gereğince tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
Av. …………….
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Vergi kayıtları,
3.) Bilirkişi raporu,
4.) Şahit listesi.

Takipsizlik kararına itiraz dilekçesi

……..… AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA
SUNULMAK ÜZERE
……….. CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA

TAKİPSİZLİK KARARINA
İTİRAZ EDEN (ŞİKAYETÇİ) : 1.) .
.
2.) .
.

ŞİKAYETÇİLER VEKİLİ : Av. .
.

SANIKLAR : 1.) .
.
2.) .
.
SUÇ : Adam Kaçırmaya Teşebbüs

KARAR TARİH VE NO : …….. Cumhuriyet Savcılığının …/…../…. tarih ve …../………. Hazırlık E.

TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…./…….

TALEP KONUSU : ………. Cumhuriyet Savcılığının ../…./…. tarih ve …/……. Hazırlık Esas numaralı. takipsizlik kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ :
1. ………Cumhuriyet Savcılığının söz konusu kararı usul ve yasaya aykırı olup bozulması gerekir. Şöyle ki;
2. Olay tarihinde müvekkillerimin işyerine gelen sanıklar, alacaklarının bulunduğunu söyledikleri işyeri çalışanlarından ve olay anında iş yerinde bulunmayan …………Ş'tan alacaklarını tahsil etmek maksadıyla ……….Ş'ın kız kardeşi olan Müşteki mağdure …………..'ı kaçırmak amacıyla 5-6 metre sürükleyerek dükkan kapısına kadar getirmişlerdir. Mağdurenin direnmesi ve kaçırılmak istenen diğer müşteki mağdur ………..'ın da karşı koyması, ………. iş merkezi özel güvenlik teşkilatının da sanıklara müdahale etmesi üzerine emellerine ulaşamayan ve eylemleri teşebbüs aşamasında kalmıştır. Sanıklar, ………………'ı darp etmişler, faaliyet konusu cep telefonu ticareti olan işyerindeki eşyaları kırıp dökmüşlerdir.
3. Söz konusu suçun Türk Ceza Kanununun m. 79 hükümleri gereğince Türk Ceza Kanununun m. 499/I hükmüne girmesi ve bu yönüyle kamu davası açılması gerekirken, bu derece ağır bir suçtan ……….. Cumhuriyet Savcılığı …/…/……. tarih ve …/……. Hazırlık Esas numaralı kararıyla takipsizlik kararı vermiştir. Sayın Savcılığın söz konusu olayda Takipsizlik kararı vermesinin mantığını anlamak güçtür. Zira Yargıtay'ın görüşü de bu yöndedir. (Y.1.CD.4.2.1986 gün ve 4178E-373 K sayılı kararı).
4. Sayın Savcılık, olayın bir çok görgü tanığı mevcut olmasına ve talep halinde Savcılık huzurunda dinletmeye hazır olduğumuz halde tanık beyanlarına başvurmamıştır. Ayrıca, sayın Savcılık, müştekilerimin beyanlarına da başvurmadan, sanıkların doğal olarak kendilerini kurtarmak amacına matuf beyanlarıyla yetinerek takipsizlik kararı vermiştir. Bu yönüyle hazırlık tahkikatında yeterli delillerin toplanmaması da usule aykırıdır.
5. ………..Cumhuriyet Savcılığının olayı adi müessir fiil olarak yorumlamasını da anlamak güçtür. Müessir fiil sanıkların eyleminin sonucu değildir. Eylemi kolaylaştırmak için başvurdukları bir yoldur. Basit tehdit yorumu da yanlıştır. Sanıkların eylemi, alacak tahsil etmek amacına matuf adam kaçırmaya teşebbüstür.
6. ………… Cumhuriyet Savcılığının hangi mantık ve gerekçeyle verdiğini bilmediğimiz takipsizlik kararı, şehir eşkıyalığına meşruiyet ve şehir eşkıyalarına da cesaret vermektedir. Güpegündüz işyeri basarak adam kaçırmaya kalkışan sanıkların yargılanmalarına bile gerek görülmemesi nasıl izah olunacaktır? Vatandaşın bakışıyla, çetelerle mafyayla meşgul olduğumuz şu günlerde ……….. Cumhuriyet Savcılığı bu kararıyla yeni bir çeteye onay ve cesaret vermiş olmaktadır ki bu durum vatandaş nazarında yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı, adaletin güçlüden yana olduğu şüphesini doğurmaktadır. Zira söz konusu takipsizlik kararının gerekçe ve mantığını müvekkillerimize izah edememekteyiz. Vatandaş, mağduriyetinin biraz olsun telafisi için yargıya başvurmakta ancak, görüldüğü üzere beklediğini bulamamakta, kendisini şehir eşkıyalarına karşı güvende hissetmemektedir.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle, …… Cumhuriyet Savcılığının …./…./……. tarih ve …./……….. Hazırlık Esas numaralı. takipsizlik kararının bozularak Sanıkların Türk Ceza Kanununun m. 499/I hükümleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmek üzere haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Şikayetçiler Vekili
Av. .

Vergi Davası dilekçesi örneği

…………. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE ………....VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA,
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ VARDIR

DOSYA NO : …../…….

İTİRAZ EDEN (DAVACI) : …………. Belediye Başkanlığı-……..

DAVACI VEKİLİ : Av. .

DAVALI : ……. Büyükşehir Belediye Başkanlığı-…

DAVA KONUSU : Yürütmenin durdurulması hakkındaki talebimizle ilgili olarak Mahkemece verilen red kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi isteminden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Davalı idare tarafından ……………. Belediye Başkanlığına ait banka hesapları üzerine hukuka aykırı bir şekilde haciz konulmuştur. Belediyeler tarafından tahsil edilen vergilerden ayrılması gereken kanuni payların 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilmelerine imkan veren bir yasal düzenleme mevcut değildir. 2464 sayılı Yasanın mükerrer 44. maddesinin 14. fıkrasında, "Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından tahsil edilen katı atıklara ilişkin Çevre Temizlik Vergilerinin %20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyelerine aktarılır." hükmü getirilmiştir. Bu fıkrada, sözkonusu payın süresinde aktarılmaması halinde ne 6183 sayılı Yasaya göre takip yapılabileceği, ne de Yasadaki gecikme zammının uygulanacağına dair bir husus yer almamıştır.
2. Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 sayılı Yasa hükümlerine yaptığı atıf ile Çevre Kirliliği Önleme Fonu'na süresinde aktarılmayan paylar hakkında düzenleme getirmektedir. 2464 sayılı Yasanın Mükerrer 44. maddesinin 13. fıkrası, "Bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin %10' u tahsilatı takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar Çevre Kirliliği Önleme Fonu'na aktarılır. Süresinde aktarılmayan paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinde belirtilen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlası ile birlikte ödenir." hükmünü amirdir. Bu kural ile yalnızca Çevre Kirliliği Önleme Fonu'na aktarılacak paylar hakkında düzenleme getirilmektedir. Yasada öngörülen bu istisna hükmünün yorum suretiyle Büyükşehir Belediyeleri hakkında da uygulanması imkansızdır.

HUKUKİ SEBEPLER : Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun, İYUK ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER : Her türlü yasal deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, Arz edilen nedenlerle , itirazımızın kabulü ile dava konusu haciz işlemi hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

……/……/…..…
Davacı Vekili
Av. …
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

Vasiyetname iptali dilekçesi

…………. …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO : ……/…

DAVALARI AYIRMA
TALEBİNDE BULUNAN
(DAVACI) :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALILAR :

DAVA KONUSU : Mahkemenizde görülmekte olan ……………… tarihli vasiyetnamenin iptaline ilişkin ……/… esas sayılı dosyanın ayrılması talebidir.

OLAYLAR :
1. Mahkemenizde görülmekte olan ………… tarihli vasiyetnamenin iptaline ilişkin …../… esas sayılı davada, davalılardan …………., davanın açılmasından sonra …………..'da çalışmakta olduğu bir otelde tanışıp anlaştıkları bir turistle yurt dışına çıkmış, bütün aramalarımıza rağmen kendisinin izine rastlanılamamıştır.
2. Davamızın en kısa sürede sona erdirilebilmesi açısından ve davanın ilerleyen aşamalarında Davalı ………………' a gerekli tebligatların yapılabilmesi hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir.
3. Bu itibarla davalı ……………….. hakkındaki davanın (dosyanın) ayrılarak diğer davalılar ve ………………. hakkında her iki davanın ayrı ayrı takibine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
Av. ……………..

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği

Trafik tescil dilekçesi örneği

....
T.C.
.... İcra
Müdürlüğü

Dosya No:....

TRAFİK TESCİL DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE


Alacaklı : .... vekili ....

Borçlu : ....
##205Borçlu(2.) Ad?##

Borç : ....

Yukarıda yazılı borçtan dolayı, borçluların adlarına kayıtlı araçlarının kayden haczine karar verilmiştir.

Karar gereğince, bilgisayar kayıtlarınızın tetkiki ile adlarına kayıtlı araç tespiti halinde kayıtlarına haciz şerhi işlenmesi olunur.


.... İcra Müdürü

Satışa İzin dilekçesi

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNETESPİT İSTEYEN
DAVACI :
VEKİLİ : Av.
DAVALI : hasımsız
K O N U : Vakfa ait plakalı aracın raiç değerinin tespiti ve satışa izin talebinden ibarettir.
OLAYLAR : Vekil eden vakfa ait plaka numaralı marka araç için ekte sunduğumuz tarihli Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden satış izni alınmıştır.
Vakıflar belge Müdürlüğünden alınan izin ve mevzuat icabı sayın hakimliğinizden aracın rayiç bedelinin bulunması ve satışına izin için sayın hakimliğinize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.
DELİLLER : Araç Ruhsatı, Vakıfların satış izni ve her türlü yasal delil
HUKUKİ : İlgili yasal Mevzuat.
TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, vekil eden vakfa ait plakalı aracın rayiç değerinin bilirkişi vasıtası ile tespitini ve satışına izin verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim. / /2002

Davacı Vekili
Av.

Mal Beyanı dilekçesi örneği

ANKARA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
DOSYA NO :


KONU : Mal beyanı dilekçesidir.Yukarıda dosya numarası yazılı takipte ödeme emrini tebellüğ ettik. Yasal süresi içerisinde mal beyanında bulunmaktayız.
Vekil eden borçlu, müvekkilimin Bakanlığından aldığı maaş bulunmaktadır.
Vekil edenin maaşını mal beyanı olarak bildirir. Gereğini saygılarımla talep ederim. /08/2002
Borçlu Vekili
Av.

Kız Kaçırma nedeniyle Şikayet

…………. CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA

ŞİKAYETÇİ : .
.
ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : Av. .
.
SANIK : .
.

SUÇ : Zorla kız kaçırma, alıkoyma, kızlık bozma.

SUÇ TARİHİ : …../…../……….

OLAYLAR :
1. Yukarıda adı belirtilen sanık, müvekkilemi …./…/……. tarihinde babasının "………… Mahallesi ……. …. Sokak No:…… ……" adresindeki evinden alarak zorla kaçırmıştır.
2. Sanık, müvekkilimi ……… İlinin ……. Köyüne götürmüş, burada bir ay alıkoymuştur. Köye götürmesinden bir süre sonra müvekkileme "ben seni evlenmek için kaçırdım, seni geri götürsem de, artık senin için kötü olur" diyerek kandırmış, kendisiyle yatmaya zorlamış, evlenme vadiyle kızlığını bozmuştur.
3. Sanık, müvekkileme evlenmeye razı olması için …….. bilezik, …… dönüm tarla, ev eşyasının tamamını vaad etmiştir. Sonra da resmi nikah yaptıracağım diye ……….a getirmiş, babasının evine bırakmış, ben seni almayacağım başının çaresine bak diyerek bırakıp gitmiştir.
4. Bu itibarla Türk Ceza Kanununun 429. maddesinde belirtilen suçun oluşmuş bulunmasından dolayı iş bu şikayet dilekçesinin verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz ettiğim nedenlerle sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak TCK m. 429 gereğince cezalandırılması için kamu davası açılmasını saygılarımla dilerim.

……/……/200…
Sanık Vekili
Av.

Kira Parası Dilekçesi

…………….. NÖBETÇİ İCRA TETKİK MERCİ HAKİMLİĞİ'NE,

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Tahliye talebinden ibarettir

İCRA DOSYA NO :


OLAYLAR :
1. …………. İli,…….. İlçesi, ………………Mh. ../… ………../…………….. adresinde bulunun mecur müvekkilim tarafından davalı …………………….'e …/…./…….. kira başlangıç tarihli sözleşme ile kiralanmıştır.
2. Davaya konu mecurun …………yılı aylık kira bedeli ………………….TL, ……….. yılı aylık kira bedeli ise ……………….TL dır. Davalı müvekkilime kira parasından ……. yılı için toplam ödemesi gereken ………………..TL dan ………………...TL yi ödemiş bakiye …………….TL yi ödememiş, …………. yılı …………………. dönemi için yedi aylık ödemesi gereken ………………..TL den ……….TL yi ödemiş …………………...TL yi ödememiş olup ödenmeyen kira paraları toplamı olan ……………..TL ve faizleri için ………... İcra Müd. …………./…………. s. dosyası ile takip yapılmış, örnek …… ödeme emri davalıya tebliğ edilmiştir.
3. Davalı süresi içerisinde itiraz ederek kira paralarının tamamının ödendiğini beyan etmiş ve dosyaya ödeme belgeleri ibraz etmişlerdir. Kira sözleşmesine ve kira bedeline ve faize ilişkin hiçbir itirazları bulunmamaktadır. Davalı Mart,Nisan,Mayıs,Haziran ….. yılı kira parası şerhi bulunan …………….TL yi icra takibi ve tebligattan sonra müvekkilimin hesabına yatırmıştır. Davalı, yasal süresi olan 30 gün içerisinde bakiye borcu ödememiştir. Mecuru da tahliye etmemiştir. Yasal unsurları gerçekleştiğinden dolayı davalının mecurdan tahliyesi ve itirazının kaldırılması için dava açma zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER : BK, 6570 Sayılı Kanun ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER : İcra dosyası ve her türlü yasal delil

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davalının ……………… Mh. …/…. …………./…………….. adresinde mecurdan tahliyesine, mecurun boş olarak tarafımıza teslimine, davalıların borca yönelik itirazlarının kaldırılmasına, takibin devamına, %40 icra inkar tazminatının davalılardan tahsiline, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili


EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

Kanun Dışı Grev Dilekçesi

………………. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : ...iş Sendikası'nın …/…/…… tarihinde ilan ettiği ve ../…/…… tarihinde uygulamaya koyduğu grevin kanun dışı olduğunun tespiti ve ayrıca ihtiyati tedbir talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Davalı ...iş Sendikası, müvekkilimin iş yeri olan Kapısızlar Fabrikası'nda grev yoluna gitmiş ve bunu …./…./….. tarihinde ilan ederek …/…/……. tarihinde uygulamaya sokmuştur.
2. Davalı sendikanın ilan ettiği ve uygulamaya koyduğu grev kanuna aykırıdır. Çünkü, grev kararının alınması için mevcut şartlar oluşmamış ve ayrıca gerek kararın alınması ve gerekse uygulanması için kanunda öngörülen kanuni sürelere uyulmamıştır. Bunun yanında zaten sendikanın grev kararı alma yetkisi de bulunmamaktadır. Çünkü, grev kararı alınması için gerekli çoğunluğu sendika fabrikada sağlayamamıştır. Ayrıca bu grev siyasi amaçlı olup, komşu fabrikada başlayan grevi destekleme amacıyla yapılmaktır.
3. Söz konusu grevin devam etmesi halinde zaten ekonomik krizde olan müvekkilimin ticari hayatı daha da çıkmaza girecektir. İş bu nedenlerle, söz konusu grevin kanun dışı olduğunun tespiti ile ihtiyati tedbir yoluyla grevin durdurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu madde 46..

SUBUT DELİLLER : Yetki belgesi, grev ilanı, tanık ve her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davamızın kabulü ile uygulamaya başlanan grevin hüküm kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbirle durdurulmasına, grevin kanun dışı olduğunun tespitine ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,

İhalenin Feshi Dilekçesi

İCRA TETKİK MERCİİ YARGIÇLIĞINA,


İHALENİN FESHİNİ
İSTEYEN -ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ :

KARŞI YAN-BORÇLU :

KARŞI YAN - Ü.KİŞİ :

KONUSU : İİK 134. MADDESİ UYARINCA İHALENİN FESHİ

TAKİP DOSYASI :

AÇIKLAMA :

1- Borçlu aleyhine yapılan icra takibinde, borçluya ait ve aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz, satış talebimiz sonucu yukarıda ismi belirtilen alıcı üçüncü kişiye .../.../.....tarihinde .......................-TL bedelle ihale edilmiştir.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:

2- Bu ihale sonucunda alıcı tarafından ödenen para ile alacağın tamamı karşılanamadığı gibi ihale usulsüzdür. Çünkü:

........

Bu nedenlerle ihalenin feshini sağlamak amacıyla Yargıçlığınıza başvurmak zorunda kaldık.

HUKUKİ SEBEP : İİY. m. 134 ve ilgili yasa maddeleri.

DELİLLER : İcra dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle usulsüz olan İHALENİN FESHİNE, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim.Şikayetçi Vekili

Gayrimenkulde Haciz Dilekçesi

……… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ : …………. İcra Müdürlüğünün …../… Esas Sayılı talimat Dosyasına (……. İcra Müdürlüğünün ………/… Esas Sayılı Takip Dosyasından)

Aşağıda ada parsel numarası yazılı gayrimenkulün kaydına yukarıda numarası yazılı memurluğunuz dosyasından konulan haczin devam edip etmediği, devam ediyorsa haciz alacaklısı ve varsa vekilinin isim ve adresi ile alacak miktarının bildirilmesi rica olunur.

……/……/………

İcra Müdürü

Gayrimenkulun

İli : ..
İlçesi : .
Ada : .
Pafta : .
Parsel : .

Emniyet Araştırması Talimatı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Bir alacağın temini tahsili için hakkında icrai takip yapılan aşağıdaki eski adresi yazılan borçlunun tebligata elverişli yeni iş ve ikametgah adresinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tahkik ve tesbitine lüzum görülmüş olduğundan adı geçenin yeni iş ve ikametgah adresinin tahkik ve tesbiti ile sonucunun bildirilmesi saygı ile rica olunur.İcra Müdür Yrd.

Borçlu/lar : ....
....
....
....

Eki.....................: PP.

Doğalgaz Abonman Sözleşmesi

DOĞAL GAZ ABONMAN SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşmede GESGAZ ................. İşletme Müdürlüğü kısaca İŞLETME, doğalgaz alan gerçek ve tüzel kişilerde ABONE diye adlandırılmıştır.

İŞLETME tarafından ................. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ve mücavir alanlarda, Doğalgaz Dağıtım Şebekeleri güzergahında bulunmak doğalgazın verilmesinde imkansızlık veya teknik açıdan sakınca olmamak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişilere iş bu Sözleşme, TSE Standartları, Yönetmelik, ilgi idari ve teknik şartname ve tarifler hükümleri çerçevesinde doğalgaz verilir.

1. GÜVENCE PARASI

1.1. Abonelik Sözleşmesi imzalayan abonelerden yürürlükteki tarife üzerinden güvence parası alınır. Sözleşmenin feshi halinde, abonenin hesap bakiyesi dikkate alınarak alacaklar güvence parasından tahsil edilir. Geri kalan kısmı aboneye ödenir. Eğer güvence parasından fazla borcu varsa abone bu bedeli ödemeyi taahhüt eder. İşletme güvence bedellerinde günün şartlarına göre (gaz fiyatının ve kullanım miktarının değişmesi durumunda) değişiklik yapmakta serbesttir.

2. TEBLİGATLAR

2.1. Abone bu sözleşmede gösterdiği adrese yapılacak tebligatların geçerli olduğunu ve kendisine yapıldığını kabul eder.

3. ŞİKAYETLER

3.1. Bu sözleşme şartları dahilinde aboneler tarafından yapılacak her türlü şikayetin abone no'su ile açık adres bildirerek İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ' NE yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Doğal gazın kullanımıyla ilgili arızalar ise günün her saatinde 187 (Doğalgaz arıza hattı)'ye yapılır.

4. SÖZLEŞME MASRAFLARI VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

4.1. Abone; abonelik ve tesisat sözleşmelerinden doğacak damga pulu ve diğer her türlü resim, harç ve masrafları ödemekle yükümlüdür.

4.2. Gaz satışında mevcut olan veya mevzuat değişiklikleri nedeni ile konacak fon, vergi, resim ve harçlar abone tarafından ödenecektir.

5. SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

5.1. Aboneler sözleşme şartlarının herhangi bir maddesinde yetkili makamların kararı ile yapılacak değişikliklere uymayı peşinen kabul eder. Bu değişiklikler mahalli yayın vasıtalarıyla ilan edildikten sonra abonelere tatbik edilir. Bu değişikliği kabul etmeyen aboneler işletmeye müracaat ederek sözleşmenin feshini isteyebilir.

6. DOĞALGAZIN KULLANIMI

6.1. Abone aldığı gazı sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacaktır. İşletmenin onayı olmadan bu gaz hiçbir şekilde kimseye doğrudan ya da dolaylı olarak kullandırılamaz.

6.2. Abone aldığı gazı, imzalanan sözleşmede tayin edilen tarifenin üzerinde bir ücret ödenmesini gerektiren işlerde kullanamaz. Abone gruplarıyla ilgili itirazların en geç abonelik sözleşmesinin imzaladığı faturalandırma döneminin sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Bu sürenin bitmesinden sonra yapılan itirazlardan doğabilecek abone alacakları geriye dönük ödenmez.

6.3. Abone kendisine ait mevcut gaz tesisatlarında hiçbir değişiklik yapamaz. Herhangi bir değişiklik yapılması gerektiği takdirde önceden İşletmenin yazılı onayını almak zorundadır.

6.4. Abone sarfiyatı mevcut sayacının kapasitesini aşması halinde bunu İşletmeye bildirmek zorundadır. Abone ortaya çıkacak böyle bir durumu İşletmeye bildirmeyerek fazla yüklenme nedeni ile sayacının arızalanmasına sebep olması durumunda ortaya çıkacak bütün tamir ve yenileme masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

6.5. Abone, nezdindeki İşletmeye ait cihaz ve tesisat üzerine hiçbir değişiklik yapamaz veya bunların parçalarını her ne suretle olursa olsun değiştiremez, tadil veya mevkilerine tebdil edemez. Bu işlemleri yapmaya yalnız İşletme yetkilidir.

6.6. Abone, İşletmeye ait tesisat ve cihazlarda meydana gelebilecek arızaları veya gerekecek değişiklikler ortaya çıktığında derhal İşletmeye haber vermeye mecbur olup, bu kısımları kendisi açamaz ve açtıramaz. Bu hükme aykırı hareket edildiğinde İşletmenin bunu doğalgazın USULSÜZ KULLANIM'ı kapsamında değerlendireceğini abone tarafından karşılanır.

6.7. Abonelerin isteği üzerine İşletme tarafından uygun görülerek, mevcut sistemde yapılacak değişikliklere ait masraflar abone tarafından karşılanır.

6.8. İşletme gerek gördüğü durumlarda sayacın yanı sıra başka emniyet ve ölçü cihazları da takarak bunları mühürler. Sayaç ve aletlerin takıldığı yerler için aboneler herhangi bir ücret talep edemezler. Aboneler bütün bu aletleri iyi durumda tutmakla yükümlüdürler ve ihmallerinden dolayı sorumludurlar. Aboneler ihmallerinden hasıl olacak zarar ve ziyanı İşletmeye peşin olarak tazmin edecektir.

7. GAZIN KESİLMESİ

7.1. Mücbir Sebepler

Oluşması tarafların denetimi dışında önceden bilinemeyen, karşı konulamayan, makul ihtimama rağmen önlenemeyen durumlarda Hükümet Kararları ve Uluslar arası Anlaşmalar nedeni ile ya da tehlikeli acil olaylarda; şebekenin bir kısmında veya tamamında gazın kesilmesi sonucunda aboneler İşletmeden herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar.

7.2. Geçici Kesilme

Gaz şebekelerinin büyütülmesi, yenilenmesi ve tamiri gibi hususlar ile Hükümetçe yürütülmesine resmen müsaade edilmiş benzeri faaliyetler sebebiyle şebekenin bir kısmında veya tamamında gazın kesilmesi sonucunda, aboneler İşletmeden herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar. Önceden belli olan bazı işlemlerin yapılması için gaz kesileceği zaman aboneler mahalli yayın organlarıyla önceden uyarılır. İşlemler tamamlandıktan sonra mahalli yayın vasıtalarıyla uyarılarak şebekeye gaz verilir. Bu nedenle ortaya çıkabilecek, kaza ve hasarlardan İşletme sorumlu tutulamaz.

8. SERVİS HATTI

8.1. Ana şebeke gibi İşletmenin malı olan servis hattı, dağıtım şebekelerinden itibaren regülatör kutusuna kadar olan boru hattı ve ana emniyet vanası ile regülatör kutusundan oluşmaktadır. Bunun tesisi ve bakımı İşletmenin sorumluluğundadır.

8.2. İşletme tarafından tesis edilecek servis hatları için aboneler İşletmenin belirleyeceği esaslar dahilinde katılım payını İşletmeye Abonelik Sözleşmesi esasında ödemekle yükümlüdürler.

8.3. İşletme mevcut abonenin ihtiyacını karşılamak şartıyla aynı servis hattından başka abonelere bağlantı yapabilir.

İşletmenin bu uygulamasında abone tarafından müsaade edilmediği takdirde binaya bir ihbarname bırakılır, 5 gün beklendikten sonra müsaade etmemeye devam ederse doğalgazı kesilir.

Abone veya aile fertlerinden birisi bulunmazsa, bina içine ihbarname bırakılmakla aboneye bildirim yapılmış sayılır.

9. KATILIM PAYI BEDELİ

9.1. Doğalgaz hizmetinin verilebilmesi amacıyla İşletme'nin yapmış olduğu yatırımların bir kısmının, hizmeti alan kişilerce karşılanması amacıyla sözleşmenin imzalanması aşamasında mülk sahibi tarafından ödenen ve miktarı İşletmece tespit edilen bedeldir. Aboneler ilk abonelikte bir kereye mahsus alınan ve geri ödenmeyen bu bedeli ödemekle yükümlüdürler.

10. BİNA BAĞLANTI, KOLON VE İÇ TESİSATLAR

10.1. Yetki verilmiş ehliyetli tesisatçılar tarafından bina içine veya bina dışına tesis edilecek olan bina bağlantı, kolon hattı regülatör kutusundan sonra başlar, abonelerin gaz kullanım miktarlarını tespit edecek sayaçlarda son bulur. Konut içi tesisat ise, sayaçlardan itibaren kullanım cihazlarına kadar olan kısımdır.

Aboneler İşletme tarafından tesis edilecek olan regülatör sonrası (bina bağlantı, kolon ve iç tesisat hatların bedelini İşletmenin belirleyeceği esaslar dahilinde İşletmeye ödemekle yükümlüdür.

10.2. Abone olmak isteyenler, Yetkili Firma aracılığı ile İşletmeye müracaat dosyası verirler. Talebin kabulü durumunda, kolon ve iç tesisatlar İşletmece yetki verilmiş tesisatçılarla yapılırken tesisat projesinin TSE, İşletme İç Tesisat Şartnamesi ve
Fenni Şartnamelere uygunluğunu İşletmeye onaylatması gerekir. Uygunluk belgesi alınmayan ve İşletmeci nezaretinde test edilmeyen tesisatlara gaz bağlantısı yapılmayacaktır.

10.3. İşletme tarafından yetki verilmiş Firmalarca yapılacak olan regülatör sonrası tesisatların İşletmeye alınmasından itibaren en az 1 yıl olmak üzere abonelere taahhüt ettikleri süre boyunca bakım, onarım ve tamir işlerinden tesisatları yapan firma sorumludur. Belirtilen süreler sonunda meydana gelebilecek bakım, onarım ve tamir masrafları aboneye aittir.

10.4. İşletmenin fotoğraflı hüviyet belgesine sahip memurları, gündüzleri her zaman doğalgaz tesisat, cihaz ve sayaçların bulunduğu yere kadar, bina ve bahçe içine girip, bunları muayene, tamir, kontrol, değiştirme yapabilecektir. Buna müsaade edilmediği takdirde aboneye, taahhütlü bir mektup gönderilecek. Bu mektuba 5 günde gerekli cevap verilmezse abonenin gazı kesilecektir.

11. SAYAÇLAR

11.1. İşletme malı sayaçlar için kira bedeli, abonenin kullandığı sayacın kapasitesine göre aylık tutar olarak İşletme tarafından belirlenir ve gaz bedeli ile birlikte tahsil edilir.

11.2. Aboneler sayacın doğru göstermediği iddiası ile sayacın kontrolünü isteyebilir. Ancak bu iddia ve istek gaz faturalarının tahsiline engel değildir.

11.3. İşletme Mülkiyetindeki sayacın kontrolü sırasında hata olmadığı ya da hata payının ölçü ve ayarlar idaresince tespit edilen sınırlar içinde olduğu anlaşılırsa kontrol masrafları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Ölçüler kalite Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen ve yürürlükte olan tarifeye göre aboneden alınır. Kanundaki değişiklikler aynen uygulanır. Aksi halde masraflar İşletmeye aittir.

11.4. Herhangi bir sebepten dolayı sayacın durması, okunmaması veya yanlış ölçüm yaptığının tespit edildiği durumlarda, abone aynı gün İşletmeye müracaat edip yazılı olarak bu durumu bildirmekle yükümlüdür. Sayaç marifetleriyle tespit edilemeyen doğalgaz tüketim miktarının tespit edilmesinde Yönetmeliklerde belirtilen hükümlerin uygulanacağı aboneler kabul ederler.

11.5. İşletme, sayaçların kaydettiği sarfiyat kontrolü için gündüzleri istediği zaman muayene edebilir. Sayaçlar bozulduğu ve doğruluğundan şüphe edildiği zaman, yerine değiştirme yapılarak başka sayaç koymak şartıyla çıkarmaya, tamir ve ayar ettikten sonra tekrar yerine takmaya, başka bir sayaç daha takmaya yetkilidir. Tecrübe sayaçları kaldırıldığı zaman tesisat İşletmece eski hale getirilecektir.
İşletmenin yukarıda yazılı hak ve yetkililerinin icrasına müsaade etmeyen aboneler hakkında 10. maddenin 4. fıkrası hükmü tatbik edilir.

11.6. Fena niyet olmaksızın dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden abonenin nezaretindeki işletmeye ait sayaç bozulup kırıldığı takdirde İşletmenin maliyet fiyatları üzerinden tanzim edilecek keşfe göre tamir masraflarını aboneler ödemeyi kabul ederler.

12. SAYAÇ KAYDININ OKUNMASI

12.1. İşletmenin memurları muayyen devrelerde abone sayaçlarının kaydettiği sarfiyatı okuyarak tahakkuka esas olacak değeri alırlar. Ancak, teknik yönden ödemeye esas gerçek tüketimi yansıtmayan sayaçların gerçek tüketim değerlerinin tespit edilmesi amacıyla DÜZELTME KATSAYISI veya KORREKTÖR CİHAZI (Düzeltici) kullanılacağını aboneler kabul ederler. Bu uygulama için iş bu sözleşmenin dışında bir tutanak düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak abonelerin İşletme tarafından tespit edilen Düzeltme Katsayısı uygulamasına itiraz etmeleri halinde, İşletmenin onayıyla Korrektör Cihazı (Düzeltici)'nı, maliyetleri kendilerine ait olmak üzere taktırabilirler.

12.2. İşletmenin görevli personeli, abonenin yerinde olmaması veya benzeri nedenlerle sayaç kaydını okuyamadığı durumlarda bırakacağı bir ihbarname ile sayaç kaydının okunması ve İşletmeye bildirilmesini aboneden isteyebilir. Abone sayaç kaydını göndermezse ve müteakip okuma devresinde de aynı sebepler yüzünden sayaç kaydı yine okunmazsa binaya diğer bir ihbarname bırakılır ve belirtilen günler içinde kaydı bildirilmezse abonenin gazı kesilir.
Abone geçici olarak adresinde bulunmayacağını (en az 2 ay için) İşletmeye yazı ile bildirilmiş ise sayaç kaydının tespiti dönüş tarihine bırakılır. Bu durumda faturanın tanzim edildiği tarihte geçerli olan tarife tahsilata esas teşkil eder.

13. MAHALLİN TERK EDİLMESİ

13.1. Aboneler bulundukları mahalli terk edecekleri zaman (7 gün) önceden durumu İşletmeye bildirerek sayacının okunmasını istemekle yükümlüdürler. Okuma işleminden sonra doğalgazı kesilip hesapları tasfiye edildikten sonra sözleşme feshedilir.

13.2. Aboneler uzun bir süre gaz kullanmayacakları zaman (en az 2 ay için) durumu İşletmeye bildirerek gazın geçici olarak kapatılmasını isteyebilir. Gazın tekrar açılmasını istediklerinde İşletme tekrar açar.

14. SABİT HİZMET ÜCRETİ

14.1. Aboneler, abonelik sürecinde İşletmece herhangi bir bedel alınmaksızın verilecek hizmetler karşılığında alınacak bu bedeli ödemeyi kabul ederler.

15. TAHSİLAT

15.1. Sayaçlarda tespit edilen tüketim miktarı sözleşmede belirtilen tarife üzerinden İşletmenin kararlaştırdığı dönemlerde tahakkuk ettirilerek abonelerden tahsil edilir.

15.2. Aboneler fatura üzerinden belirtilen son ödeme tarihine kadar fatura tutarını faturalarında belirtilmiş olan yerlere yatırmak zorundadır.
Abonelerin İşletmeye yapmaları gereken ödemeleri geciktirmeleri halinde Amme alacaklarının tahsili usulü ile ilgili kanuna göre belirlenen faiz oranı ve tahakkuk şekli dikkate alınarak ceza tahsil edilecek ve bu kanundaki değişiklikler aynen uygulanacaktır.

15.3. Borçlarını vaktinde ödemeyen abonelere 15.2 maddesine göre ceza tahakkuk ettirilmekle birlikte gazın kesileceğine dair 2. bir ihbarname gönderilir. Bu ihbarnamede belirtilen müddetin sonuna kadar borcunu ödemeyen abonelerin gazı kesilebilir. Bu müddetin tayini en az (10 gün) olmak üzere İşletmenin tasarrufundadır.

15.4. Abone veya aile fertlerinden kimse bulunmazsa, bina içine ihbarname bırakılmakla aboneye bildirim yapılmış sayılır.

15.5. Borcun vaktinde ödenmemesi nedeniyle gaz kesme ve sayaç sökme işlemlerinden sonra, borçlarını ödemeyen abonelerden aynı zamanda Açma-Kapama veya Sayaç Sökme - Takma ücreti tahsil edilir. Açma - Kapama veya Sayaç Sökme - Takma ücreti de tahsil edildikten sonra abonenin gazı tekrar verilir. Abonelerin borçlarını gaz kesildikten sonra 1 aya kadar ödememeleri halinde İşletme gecikme cezası tahakkuk ettirerek Sözleşmeyi sürdürebileceği gibi dilerse feshedebilir. Sözleşme şartlarına göre önceden yatırmış oldukları güvence parası borcu karşılıyorsa abonenin hesabı buradan kapatılır. Güvence parasının kalan kısmı İşletme tarafından gelir kaydedilir. Geri ödeme yapılmaz. Güvence parasının abone borcunun karşılamadığı durumlarda kalan kısmın tahsili için kanuni yollara başvurulur. Doğalgaz Açma - Kapama ve Sayaç Sökme - takma işlemleri için adrese gidilmiş olması bu bedellerin tahakkuku için yeterlidir.

15.6. Abonelerin yukarıda bahsi geçen nedenlerle İşletme tarafından gazları kesildikten sonra kendiliklerinden İşletmeye ait tesisat, cihaz ve mühürlere zarar vererek tekrar gaz bağlantısı yapmaları durumunda, bu durumun tespit edilmesine kadar kullandıkları gaz için madde 16.'da belirtilen miktarda cezalı ücret tahakkuk ettirilir. Ayrıca tesisatın eski haline getirilmesi için yapılan bütün masrafları abone ödemekle yükümlüdür. Bu tür kullanımlardan dolayı doğabilecek kaza ve hasarlardan İşletme sorumlu değildir.

15.7. Asıl alacağın, tahakkuk eden ceza tahsil edilmeden ve itirazın kayıt konulmadan alınması, geç ödemeden mütevellit ceza talep hakkından vazgeçildiği anlamına gelmez, İşletmenin ceza ve her türlü talep hakkı saklıdır. Aboneler ödedikleri gaz faturalarını (5 yıl) saklamak zorundadır. Herhangi bir döneme ait gaz faturasının ödenmiş olması ondan önceki faturaların ödendiği anlamına gelmez.

16. USULSÜZ DOĞALGAZ KULLANIMI

16.1. Aboneler tesisat projelerini yetkili firmalarca İşletmeye sunulmasından sonra ve projenin onaylanmış olması şartı ile; ilk kullanım için işletme yetkililerinin yazılı onayı bulunmaksızın doğalgazın açılarak kullanılması, herhangi bir sebeple işletme veya yetki verdiği kişilerce doğalgazı mühürlenmiş veya aparatlanmış olan sayaca müdahale etmek suretiyle doğalgazın kullanılması, işletmece veya yetki verdiği kişilerce sökülmüş olan sayacın yerine işletmenin yazılı izni olmaksızın farklı bir sayacın takılması veya fleks hortum takılarak bağlantı sağlanması yoluyla doğalgazın kullanılması, işletmenin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız birime doğrudan veya sayaç üzerinden doğalgaz kullandırılması veya başkasının adına doğalgaz kullanılması, tesisata takılı sayaca müdahale ederek gerçek tüketimin tespit edilmesine engel olunması ve işletmenin bilgisi ve yazılı onayı olmaksızın tesisattaki kayıtlı sayacı değiştirmek fiilleri İşletmece Usulsüz doğalgaz kullanımı olarak değerlendirilir.

16.2. Usulsüz olarak kullanılan doğalgaz miktarının tespit edilebilmesi durumunda; tespit edilen doğalgaz bedeliyle birlikte bu bedelin % 100'ü kadar da ceza uygulanır. Usulsüz kullanım dolayısıyla kullanılan doğalgaz miktarının sayaç tarafından sağlıklı olarak tespit edilememişse Yönetmeliklerde öngörülen kullanım miktarları baz alınarak, tüketilen doğalgaz miktarı bulunur. Hesaplanan bu tüketim bedelinin dışında % 100 oranında usulsüz kullanım cezası uygulanır. Her iki durumda da açma - kapama ve gerekiyorsa sökme - takma bedelleriyle sayaçla ilgili tamir bedelleri de diğer bedellerle beraber Amme Alacakları Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir. Tüketilen doğalgaz bedelinin dışında kalan bedellerin tahsil edilmesinde, içinde bulunan faturalandırma döneminin son ödeme gününe kadar süre tanınması İŞLETME'nin yetkisi dahilindedir. Bu durumda gerekli teminatların alınması şartıyla doğalgaz kullanıma açılabilir.

16.3. Usulsüz Doğalgaz Kullanımın Başlangıç Tarihinin tespitinde; Sayaç tarafından tüketiminin tam olarak tespit edilemediği durumlarda usulsüz kullanımın başlangıç tarihi, müracaat işleminin yapıldığı tarih olarak alınır. Usulsüz kullanımın gerçekleştirildiği tesisatta İŞLETME Yetkililerinin resmi gaz açma işlemleri var ve fiil daha sonra işlenmişse, başlangıç tarihi gaz açma işleminin yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

16.4. İşletme, kaçak ve usulsüz doğalgaz kullananlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak ve kanunlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapacaklardır.

17. ANLAŞMAZLIK HALİ

17.1. Abone ile işletme arasında ihtilaf zuhurunda bu ihtilaf sulhen ve hükmen halledinceye kadar abonenin talebi ve İşletmenin uygun görmesi durumunda İşletme doğalgaz vermeye, abonede fatura bedelini ödemeye devam edecektir.

17.2. Abone, iş bu Sözleşmede gösterilen sebepler yüzünden doğalgazı kesildiği takdirde, İşletmeden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

17.3. İş bu sözleşmenin tatbikatında doğacak anlaşmazlıkların giderilmesinde ................. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

18. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

18.1. Abonelik Sözleşmesinin süresi madde 13.1.'deki koşullar saklı kalmak kaydıyla bir yıldır. İş bu Sözleşme tarafından herhangi biri tarafından feshi istenmedikçe süresiz olarak uzar. Abone, sözleşmenin feshini isterse İşletmeye olan tüm borçlarını ödemek ve en az 7 gün önceden bu isteğini yazılı olarak İşletmeye bildirmek zorundadır. Sözleşmenin feshedilmesi tarafların borç ve alacaklarına ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

19. DEVİR

19.1. Müşteri bu sözleşme altındaki hak ve vecibelerini, GESGAZ'ın yazılı muvafakatı olmadıkça üçüncü şahıslara devredemeyecektir. 397 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişmesi ve / veya mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler sonucu, GESGAZ'ın Sözleşme altındaki hak ve vecibelerinin üçüncü şahıslara devredilmesi halinde, müşterinin muvafakat şartı aranmayacaktır. Bu durumda; müşterinin, GESGAZ'tan hiçbir talep ve tazmin hakkı bulunmayacaktır.

20. DEVİR

20.1. Doğalgaz satış bedelleri, bina bağlantı tesis masrafları, sayaç kirası, açma - kapama, sökme - takma ücretleri, sabit hizmet ücreti, ceza ve benzer bedeller işletmece kabul olunan tarifeler uyarınca tahakkuk ettirilir.
20 maddeden oluşan iş bu sözleşme tarafların imzasından sonra yürürlüğe girer.

Delil Tespiti Talebi Dilekçesi

(………………….. ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

ANKARA

TESPİT İSTEYEN
(DAVACI) :

VEKİLİ : Av.

DAVALI :

T. KONUSU : ( ) ile ilgili delil tespiti talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1-……………………
2-……………………
3-……………………
4-……………………
5- …………………..

HUKUKİ SEBEPLER :

DELİLLERİMİZ :

SONUÇ VE İSTEM :DELİL TESPİTİ İSTEYEN
Davacı Vekili
Av. ……………………………..

Ekleri:

1- Vekaletname sureti.

Davanın Yenilenmesi Talebi Dilekçesi

…. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,

DOSYA NO :
DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Müracaata bırakılan davamızın yenilenmesi talebidir.

OLAYLAR :
1. Mahkemenizde görülmekte olan ……./… esas sayılı davamız, …/…/……. tarihli duruşmaya katılamamamız dolayısıyla müracaata bırakılmıştır.
2. HUMK. m. 409 gereğince kanuni süresi içinde davamızı yenileme talebinde bulunduğumuzdan, yenileme talebimizin kabulü ile, taraflara duruşma gününü belirten davetiye çıkarılarak davamıza kalındığı yerden devam edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,

Çocuğun velayetinin alınması dilekçesi

....... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
DAVACI:
VEKİLİ
:
DAVALI
:
KONUSU
: Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmaya, müvekkil için ........, müşterek çocuk için ....... olmak üzere toplam ........ TL. nafakaya ve çocuğun velayetinin müvekkile verilmesine karar verilmesinin hüküm altına alınması talebidir.
OLAYLAR
:
HUKUKSAL NEDENLER: MK. HUMK ilgili mevzuat.
DELİLLER
: Nüfus kaydı, tanık beyanları, fotoğraflar, sair deliller
İSTEM SONUCU
: Yukarıda izah olunan nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkileye verilmesine, müvekkile için ..... TL. ve müşterek çocuk için ..... TL olmak üzere toplam ....... TL nafakaya karar verilmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalıya yüklenilmesini saygıyla bilvekâle dilerim

Davacı Vekili
EKİ
: Vekaletname örneği
Anılan belgeler.

Çek iptali dilekçesi

…. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA
(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız.

DAVA KONUSU : …/…./…… tarihli çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim ……………….., Ballı bank …………….. Şubesinden almış olduğu ………………….. numaralı çekin zilyedidir. Ancak söz konusu çek, müvekkilimin arabasıyla kaza yaptığı …/…/…….. tarihinde karışıklıktan istifade eden kişiler tarafından diğer özel eşyaları ile birlikte çalınmıştır Söz konusu kaza ve eşyalarımın çalınmasına ilişkin polis tarafından tutulan evraklar ekte sunulmuştur.
2. Müvekkilime ait özel eşyalarla birlikte çalınan çek hamiline düzenlenen bir çek olduğu için çalınan çek karşılığı bankadan tahsil etme tehlikesi bulunmaktadır.
3. Çekin bankadan tahsil edilmesini engellemek için ödeme yasağı konulmasını da içeren çekin iptali için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Banka kayıtları, tanık beyanı, polis kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, öncelikle müvekkilimin Ballı bank Yenimahalle Şubesinden almış olduğu ………….. numaralı çekin ödenmesini önlemek üzere ödeme yasağı konulmasına ve söz konusu çekin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği

Askeriye ye gönderilen dilekçe örneği

YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA


(YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ VARDIR)

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :
DAVA KONUSU : Müvekkilim ………………. askerlik hizmetinden muaf tutulmaması işleminin yürütülmesinin durdurulması ile iptaline karar verilmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ :
DAVA TARİHİ :

OLAYLAR :
1. Her şeyden önce müvekkilim halen devam etmekte olduğu Yüksek Öğrenimini henüz bitirmemiştir. Müvekkilim …………….., …….Askerlik Şubesi Başkanlığının …/…/…… tarih ve As.Ş………………………. sayılı yazısı ile okumakta olduğu öğrenim kurumunu, kendisine tanınan azami sürede bitiremediğinden ertesi yıla terk işleminin iptal edildiği ve askerliğine karar aldırılacağından Askerlik Şubesine müracaat etmesi istenmiş, celp dönemi olarak da …../…../…….. tarihi belirtilmiştir.
2. Müvekkilimin ağabeyi bulunan Jandarma Üsteğmen …………..,…/…/…… tarihinde Siirt ilinde görevini yaparken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek şehit olmuştur.
3. Müvekkilim, 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10. maddesinde getirilen düzenleme gereği askerlikten muaf tutulmalıdır. Zira, söz konusu kanunun anılan maddesinde aynen, "Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi barışta veya savaşta askerlik hizmetlerini yerine getirmekte iken ölmüş veya malul olmuş ise, ondan sonra gelen ilk oğlu istekli olmadıkça silah altına alınamaz" hükmüne yer verilmiştir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, bu hüküm ile bir oğul askerde iken, ölen ya da malul kalan anne veya babaların ölen veya malul kalan oğullarından sonra gelen erkek evlatlarının desteğinden yoksun bırakılmaması amaçlanmıştır. Söz konusu kanunun 10. maddesinde askerlik hizmetini yerine getirirken ölenin, subay, astsubay veya er olmasına ilişkin bir ayrım yapılmamıştır. Burada önemli olan, bir anne veya babanın oğullarından birisinin askerlik sıfatı ne olursa olsun askerlik hizmeti sırasında ölmüş bulunmasıdır.
4. Ayrıca, müvekkilim anne ve basına destek durumundadır. Kanunun getiriliş amacı, ölen erkek evlattan sonra gelenin desteğinden yoksun kalınmasının önüne geçilmek istenmesidir. Ağabeyi …………………..'un anne ve babasına maddi ve manevi desteği müvekkilim sağlamaktadır. Askerlik sırası da kendisine gelmiştir.
5. İdare bu işlemle açıkça hukuka aykırı davranmaktadır. …….Askerlik Şubesi Başkanlığının …/…/….. tarih ve As.Ş……….. sayılı yazısına, bu işlemin geri alınması ve müvekkilimin askerlik hizmetinden muaf tutulması için gereken başvuruyu yapmış bulunmaktayız. Bu başvurumuzu Milli Savunma Bakanlığı …………... sayılı yazısıyla, Jandarma Üsteğmen ……………, …… sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tabi olduğu ve maaş karşılığı hizmet verdiği gerekçesiyle reddetmiştir. Ancak bu gerekçe, yukarıda da açıkladığımız üzere 1111 Sayılı Askerlik Kanunun 10. maddesi 9. fıkrası hükmüne uygun değildir. Bu madde de er, subay ya da astsubay ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle de müvekkilimin askerlikten muaf tutulması gerekmektedir.
6. Bu itibarla, müvekkilimin askerlik işleminden muaf tutulması gerekirken, usul ve yasaya aykırı olarak askerlikten muaf tutulmamasına yönelik olarak yapılan işlemin yürütülmesinin durdurulması talepli iş bu iptal davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

SUBUT DELİLLER : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği, ………………….'un ölümüne ilişkin olay raporu, Milli Savunma Bakanlığının …………………. sayılı yazısı, Bakanlık kayıtları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda anlatılan nedenlerle, Müvekkilim …………….'un 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10/IX. maddesi gereğince askerlik hizmetinden muaf tutulmaması işleminin İPTALİNE, dava sonuna kadar işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Milli Savunma Bakanlığının ……………... sayılı yazısı,
3.) Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği

Anlaşmalı Boşanma davası dilekçesi

…. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

KARŞILIKLI BOŞANMAK
İSTEYEN TARAFLAR
(DAVACI) :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim AK ile davalı Hatice, 02.05.1995 tarihinde Bursa evlendirme dairesinde evlenmişlerdir.
2. Uzun süredir eşler arasında şiddetli geçimsizlik söz konusu olup bu durum, taraflar için çekilmez hale gelmiştir. Evlilik birliği temelden sarsılmış ve tarafların artık bir arada bulunma imkanları da kalmamıştır. Bu nedenle her iki taraf da anlaşmışlar ve boşanmak istemektedirler.
3. Tarafların müşterek evliliklerinden biri 1997 diğeri 1999 doğumlu olmak üzere iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
4. Boşanma karşılığında taraflar birbirlerinden tazminat talep etmemektedirler. Ev eşyalarının tamamının HK'e bırakılacağı konusunda anlaşılmıştır. Müvekkilim evden özel eşyaları dışında hiçbir eşyayı almayacaktır.
5. Ayrıca HK tarafından istenildiği taktirde her ay aylık 250.000.000 (ikiyüz elli Milyon) TL.- nafaka, elden veya bildirilecek olan bir banka hesabına yatırılacaktır.
6. HK'in kendisine ait bir dairesi mevcut olup inisiyatif tamamen kendisine bırakılmıştır. Söz konusu daireyi istediği gibi tasarruf edip, istediği şekilde değerlendirebilecektir.
7. Müşterek çocuklardan 2001 doğumlu Mehmet, özürlü olup velayeti babaya, bakımı da anneye ait olacaktır. Yine müşterek çocuklardan 2000 doğumlu Zehra'nın velayeti ve tüm bakımı anneye aittir.
8. Bu itibarla, yukarıda arz edilen esaslar çerçevesinde tarafların anlaşmalı olarak boşanmak istemeleri üzerine iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun,Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; Tarafların kendi aralarında kararlaştırdıkları anlaşmanın esasları doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmalarına ve Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin taraflara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kayıtları örneği,
3.) Evlilik cüzdanı fotokopisi
4.) Tanık listesi.

Analık davası dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE
DAVACI : Doğal anne ad soyadı ve adresi

VEKİLİ :

DAVALILAR :1) Baba ad soyad ve adresi
2) Nüfusda kayıtlı anne (Resmi anne) ad, soyad ve adresi
3) İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü- İlçe/Şehir 4) Analık kaydı düzeltilecek küçüğün ad, soyadı ile atanmış kayyım'ın ad, soyad ve adresi (Davadan öne kayyım istenebileceği gibi dava esnasında yetki istenerek görevli ve yetkili mahkemeden talep edilebilinir.)

KONU : Analık yönünden Nüfus Kaydının İptali ile Düzeltilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1) Davalılardan baba ile davalı 2 birbirleriyle resmi evlidirler. Müvekkile ile davalı 1 arasında uzunca bir süreden beri halende devam eden fiili beraberlikleri mevcuttur. Bu birlikteliklerinden "X" isimli çocukları da dünyaya gelmiştir. (D.T. ). Çocuğun gerçek anası ve doğuran kişi Müvekkilem olmasına rağmen Müvekkile dışında ve katılımı olmaksızın her nasılsa farklı mülahazalarla olsa gerek anılan çocuğun annesi nüfus kütüğüne davalı 2 olarak geçirilmiştir. Ki davalılarında bu gerçeğin aksini iddia etmeyecekleri kanısındayız.

2) "Çocuğun annesi doğuran kadındır" hükmü gereğince bu yanlışlığın düzeltilmesi ve çocuğun gerçek anası olan Müvekkile adına tescili için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur. Usule ilişkin eksikliğimiz varsa bunları da buyrulduğu takdirde tamamlayacağız.

HUKUKSAL DAYANAKLAR : İlgili Mevzuat Hükümleri

KANITLAR : Nüfus kayıtları, Tanık beyanları, ve her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEM :Açıklanan nedenler, Mahkemenin kendiliğinden gözönüne alacağı durumlar ışığında : x.y.Z D.lu baba oğlu/kızı küçüğü doğuran gerçek annenin kütükte kayıtlı davalı 1 olmadığı Müvekkilimin olduğunun kabulü ile bu doğrultuda düzeltilmesine, yargılama giderleriyle Avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep eder, saygılar sunarım.

Davacı :
Vekili :
EKLER :

1) Vekaletname
2) Müvekkilimin nüfus cüzdan fot.
3) Davalı 2'nin " " "
4) Küçüğün " " "
5) ...Kayyımlık kararı...
5) Davalılar için dilekçe fazlası.
6)_________________.TL tebliğ ve fon gid.
7)_________________.Tl Nüfus için müzekkere gid.leri.

Adli sicil kaydı silme talebi dilekçesi

…………… …SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO :

HÜKMÜN SİLİNMESİNİ
TALEP EDEN (SANIK) :

SANIK VEKİLİ :


TALEP KONUSU : Müvekkil Sanık hakkında Sayın Mahkemenizce ………. tarih ve ………………. K sayılı kararı ile verilen mahkumiyet hükmünün kaldırılarak Adli Sicil kaydından silinmesi talebimizdir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim ………………, Sayın Mahkemenizce …………… tarih ve ……………. K sayılı kararı ile ……….. sayılı kanunun m………… ve Türk Ceza Kanunun m. 119/5 hükümleri gereğince mahkumiyetine karar verilmiş ve ceza infaz olunmuştur.
2. Ticaretle uğraşan Müvekkilim ………………..'ın sabıka kaydının silinme süresi dolmuş bulunmaktadır. 647 sayılı Ceza İnfaz Kanununun m. 7 hükümleri gereğince müvekkilim hakkında iş bu infazın ertelenmesi talebinde bulunarak, adli sicil kayıtlarındaki hükmünün silinmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : 647 sayılı Ceza İnfaz Kanununun m. 7 ve ilgili hükümleri, Adli Sicil Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle Müvekkilim ……………. hakkındaki mahkumiyet hükmünün kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

……/……/200…
Sanık Vekili
Av.
EK:
1. Onanmış Vekaletname örneği
2. Mahkeme Kararı ve infaz belgeleri.

Haciz İhtarı Dilekçesi

BİRİNCİ HACİZ İHTARI

HACZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE TEBLİĞ KAĞIDI

1- Üçüncü şahsın adı, soyadı :
ve adresi
2- Alacaklı ve vekilinin adı, : .... vekili ....
Soyadı ve adresi : ....

3- Borçlunun adı, soyadı : ....
ve adresi ....
4- Haczin neye taalluk ettiği
ne miktar haciz edildiği : Borçlunun .... .... E. Sayılı
dosyasında mevcut borcu .... TL. ...
5- Alacağın faiz ve masraflarla tutarı : ..........................................tl.


Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki / /200 tarihinden itibaren aylık işleyecek .....................TL Aalacağı (malı) üzerine / /200 tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız icra dairesine ödemeniz borçluya yapılan ödemenin muteber olmayacağı, mahcuz malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı (malı) icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız, borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın yedinizde bulunmadığı veya kendinize rehnedilmiş bulunduğu, veya borçlunun emretmiş olduğu yere verildiği gibi, bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz aksi halde borcun zimmetinizde ve malın yedinizde sayılacağı, borcu icra dairesine ödemek, malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur.(*) ....

İcra Müdürü
Mühür ve İmza


(*) ilgili 89. madde metni bu ihbarın altında yazılıdır.

Madde 89- (6/31965) Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senete müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun 3. şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse İcra Müdürü, borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve takip Borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığı veye malı elinde bulunduran üçüncü şahsa, bundan böyle menkul malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, Malı takip borçlusuna vermemesi, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir. (Haciz İhbarnamesi ) .Bu haczi: ihbarnamesinde,ayrıca 2,3 ve 4'üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.
Üçüncü şahıs, borçlu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alcak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise , keyfiyet , haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmesi mecburidir.
Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse , mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve bu durum 3. şahsa ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ihbarname de ayrıca üçüncü şahsın ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde takip alacaklısı aleyhine bir menfi tespit davası açabileceği açmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir.Üçüncü şahıs , müddeti içinde menfi tespit davası açarsa , dava açtığını tastik eden evrakı aynı müddeti içinde icra dairesine ibraz etmeye mecburdur. Bu halde, üçüncü şahıs dava neticesine kadar zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslim etmeğe zorlanamaz. Bu davada , üçüncü şahıstakip borçlusuna borcu bulunmadığına veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur.Üçüncü şahıs,açtığı menfi tespit davasını kaybederse mahkemece dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminat ile de mahkum edilir
Üçüncü şahıs haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse alacaklı,üçüncü şahsın verdiği cevabın aksine tetkik merciide ispat ederek üçüncü şahsın 338.maddenin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir.Tetkik mercii,tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.
Üçüncü şahıs kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65.madde hükmü uygulanır.Her halde üçüncü şahsın genel hükümlere göre borçluya karşı müraccat ve tazminat hakkı saklıdır.
Malın teslimi mümkün olmazsa alacaklı tetkik merciine müracatla değerini üçğncü şahsa ödetmek hakkını haizdir.
Haciz ihbarnamesi,bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez ve şubelerinden tebliğ edilmiş ise beyanda mükellefiyetti yalnız ihbarnameye tebellüye eden merkeze veya şubeye aittir.
Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harç veya resme tabi değildir.
Bu madde hükmü memuriyeti hasebi ile hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da uygulanır.
YÖNETMELİK ÖRNEK NO:20

Haciz İhbarnamesi Talebi

.... İcra Müdürlüğüne


Dosya No : ....Üçüncü Şahıs :
Yukarıda adı, soyadı ve adresi belirtilen üçüncü şahsa 1. Haciz İhbarnamesi gönderilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim.

....
Alacaklı Vekili
Av.....