15 Nisan 2010 Perşembe

Askeriye ye gönderilen dilekçe örneği

YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA


(YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ VARDIR)

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :
DAVA KONUSU : Müvekkilim ………………. askerlik hizmetinden muaf tutulmaması işleminin yürütülmesinin durdurulması ile iptaline karar verilmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ :
DAVA TARİHİ :

OLAYLAR :
1. Her şeyden önce müvekkilim halen devam etmekte olduğu Yüksek Öğrenimini henüz bitirmemiştir. Müvekkilim …………….., …….Askerlik Şubesi Başkanlığının …/…/…… tarih ve As.Ş………………………. sayılı yazısı ile okumakta olduğu öğrenim kurumunu, kendisine tanınan azami sürede bitiremediğinden ertesi yıla terk işleminin iptal edildiği ve askerliğine karar aldırılacağından Askerlik Şubesine müracaat etmesi istenmiş, celp dönemi olarak da …../…../…….. tarihi belirtilmiştir.
2. Müvekkilimin ağabeyi bulunan Jandarma Üsteğmen …………..,…/…/…… tarihinde Siirt ilinde görevini yaparken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek şehit olmuştur.
3. Müvekkilim, 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10. maddesinde getirilen düzenleme gereği askerlikten muaf tutulmalıdır. Zira, söz konusu kanunun anılan maddesinde aynen, "Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi barışta veya savaşta askerlik hizmetlerini yerine getirmekte iken ölmüş veya malul olmuş ise, ondan sonra gelen ilk oğlu istekli olmadıkça silah altına alınamaz" hükmüne yer verilmiştir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, bu hüküm ile bir oğul askerde iken, ölen ya da malul kalan anne veya babaların ölen veya malul kalan oğullarından sonra gelen erkek evlatlarının desteğinden yoksun bırakılmaması amaçlanmıştır. Söz konusu kanunun 10. maddesinde askerlik hizmetini yerine getirirken ölenin, subay, astsubay veya er olmasına ilişkin bir ayrım yapılmamıştır. Burada önemli olan, bir anne veya babanın oğullarından birisinin askerlik sıfatı ne olursa olsun askerlik hizmeti sırasında ölmüş bulunmasıdır.
4. Ayrıca, müvekkilim anne ve basına destek durumundadır. Kanunun getiriliş amacı, ölen erkek evlattan sonra gelenin desteğinden yoksun kalınmasının önüne geçilmek istenmesidir. Ağabeyi …………………..'un anne ve babasına maddi ve manevi desteği müvekkilim sağlamaktadır. Askerlik sırası da kendisine gelmiştir.
5. İdare bu işlemle açıkça hukuka aykırı davranmaktadır. …….Askerlik Şubesi Başkanlığının …/…/….. tarih ve As.Ş……….. sayılı yazısına, bu işlemin geri alınması ve müvekkilimin askerlik hizmetinden muaf tutulması için gereken başvuruyu yapmış bulunmaktayız. Bu başvurumuzu Milli Savunma Bakanlığı …………... sayılı yazısıyla, Jandarma Üsteğmen ……………, …… sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tabi olduğu ve maaş karşılığı hizmet verdiği gerekçesiyle reddetmiştir. Ancak bu gerekçe, yukarıda da açıkladığımız üzere 1111 Sayılı Askerlik Kanunun 10. maddesi 9. fıkrası hükmüne uygun değildir. Bu madde de er, subay ya da astsubay ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle de müvekkilimin askerlikten muaf tutulması gerekmektedir.
6. Bu itibarla, müvekkilimin askerlik işleminden muaf tutulması gerekirken, usul ve yasaya aykırı olarak askerlikten muaf tutulmamasına yönelik olarak yapılan işlemin yürütülmesinin durdurulması talepli iş bu iptal davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

SUBUT DELİLLER : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği, ………………….'un ölümüne ilişkin olay raporu, Milli Savunma Bakanlığının …………………. sayılı yazısı, Bakanlık kayıtları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda anlatılan nedenlerle, Müvekkilim …………….'un 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10/IX. maddesi gereğince askerlik hizmetinden muaf tutulmaması işleminin İPTALİNE, dava sonuna kadar işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Milli Savunma Bakanlığının ……………... sayılı yazısı,
3.) Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder