15 Nisan 2010 Perşembe

Haciz İhtarı Dilekçesi

BİRİNCİ HACİZ İHTARI

HACZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE TEBLİĞ KAĞIDI

1- Üçüncü şahsın adı, soyadı :
ve adresi
2- Alacaklı ve vekilinin adı, : .... vekili ....
Soyadı ve adresi : ....

3- Borçlunun adı, soyadı : ....
ve adresi ....
4- Haczin neye taalluk ettiği
ne miktar haciz edildiği : Borçlunun .... .... E. Sayılı
dosyasında mevcut borcu .... TL. ...
5- Alacağın faiz ve masraflarla tutarı : ..........................................tl.


Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki / /200 tarihinden itibaren aylık işleyecek .....................TL Aalacağı (malı) üzerine / /200 tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız icra dairesine ödemeniz borçluya yapılan ödemenin muteber olmayacağı, mahcuz malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı (malı) icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız, borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın yedinizde bulunmadığı veya kendinize rehnedilmiş bulunduğu, veya borçlunun emretmiş olduğu yere verildiği gibi, bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz aksi halde borcun zimmetinizde ve malın yedinizde sayılacağı, borcu icra dairesine ödemek, malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur.(*) ....

İcra Müdürü
Mühür ve İmza


(*) ilgili 89. madde metni bu ihbarın altında yazılıdır.

Madde 89- (6/31965) Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senete müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun 3. şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse İcra Müdürü, borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve takip Borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığı veye malı elinde bulunduran üçüncü şahsa, bundan böyle menkul malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, Malı takip borçlusuna vermemesi, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir. (Haciz İhbarnamesi ) .Bu haczi: ihbarnamesinde,ayrıca 2,3 ve 4'üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.
Üçüncü şahıs, borçlu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alcak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise , keyfiyet , haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmesi mecburidir.
Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse , mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve bu durum 3. şahsa ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ihbarname de ayrıca üçüncü şahsın ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde takip alacaklısı aleyhine bir menfi tespit davası açabileceği açmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir.Üçüncü şahıs , müddeti içinde menfi tespit davası açarsa , dava açtığını tastik eden evrakı aynı müddeti içinde icra dairesine ibraz etmeye mecburdur. Bu halde, üçüncü şahıs dava neticesine kadar zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslim etmeğe zorlanamaz. Bu davada , üçüncü şahıstakip borçlusuna borcu bulunmadığına veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur.Üçüncü şahıs,açtığı menfi tespit davasını kaybederse mahkemece dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminat ile de mahkum edilir
Üçüncü şahıs haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse alacaklı,üçüncü şahsın verdiği cevabın aksine tetkik merciide ispat ederek üçüncü şahsın 338.maddenin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir.Tetkik mercii,tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.
Üçüncü şahıs kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65.madde hükmü uygulanır.Her halde üçüncü şahsın genel hükümlere göre borçluya karşı müraccat ve tazminat hakkı saklıdır.
Malın teslimi mümkün olmazsa alacaklı tetkik merciine müracatla değerini üçğncü şahsa ödetmek hakkını haizdir.
Haciz ihbarnamesi,bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez ve şubelerinden tebliğ edilmiş ise beyanda mükellefiyetti yalnız ihbarnameye tebellüye eden merkeze veya şubeye aittir.
Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harç veya resme tabi değildir.
Bu madde hükmü memuriyeti hasebi ile hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da uygulanır.
YÖNETMELİK ÖRNEK NO:20

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder