15 Nisan 2010 Perşembe

Vergi Davası dilekçesi örneği

…………. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE ………....VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA,
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ VARDIR

DOSYA NO : …../…….

İTİRAZ EDEN (DAVACI) : …………. Belediye Başkanlığı-……..

DAVACI VEKİLİ : Av. .

DAVALI : ……. Büyükşehir Belediye Başkanlığı-…

DAVA KONUSU : Yürütmenin durdurulması hakkındaki talebimizle ilgili olarak Mahkemece verilen red kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi isteminden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Davalı idare tarafından ……………. Belediye Başkanlığına ait banka hesapları üzerine hukuka aykırı bir şekilde haciz konulmuştur. Belediyeler tarafından tahsil edilen vergilerden ayrılması gereken kanuni payların 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilmelerine imkan veren bir yasal düzenleme mevcut değildir. 2464 sayılı Yasanın mükerrer 44. maddesinin 14. fıkrasında, "Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından tahsil edilen katı atıklara ilişkin Çevre Temizlik Vergilerinin %20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyelerine aktarılır." hükmü getirilmiştir. Bu fıkrada, sözkonusu payın süresinde aktarılmaması halinde ne 6183 sayılı Yasaya göre takip yapılabileceği, ne de Yasadaki gecikme zammının uygulanacağına dair bir husus yer almamıştır.
2. Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 sayılı Yasa hükümlerine yaptığı atıf ile Çevre Kirliliği Önleme Fonu'na süresinde aktarılmayan paylar hakkında düzenleme getirmektedir. 2464 sayılı Yasanın Mükerrer 44. maddesinin 13. fıkrası, "Bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin %10' u tahsilatı takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar Çevre Kirliliği Önleme Fonu'na aktarılır. Süresinde aktarılmayan paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinde belirtilen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlası ile birlikte ödenir." hükmünü amirdir. Bu kural ile yalnızca Çevre Kirliliği Önleme Fonu'na aktarılacak paylar hakkında düzenleme getirilmektedir. Yasada öngörülen bu istisna hükmünün yorum suretiyle Büyükşehir Belediyeleri hakkında da uygulanması imkansızdır.

HUKUKİ SEBEPLER : Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun, İYUK ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER : Her türlü yasal deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, Arz edilen nedenlerle , itirazımızın kabulü ile dava konusu haciz işlemi hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

……/……/…..…
Davacı Vekili
Av. …
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder